Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen
1.1 De opdrachtnemer is Janson Bridging B.V. en/of één of meer van haar groepsmaatschappijen.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan Janson Bridging ter zake van de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, welke door Janson Bridging wordt aanvaard.
1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan de tussen opdrachtgever en Janson Bridging gesloten overeenkomst ter zake de levering van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn altijd van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen tussen Janson Bridging en de opdrachtgever.
2.2 Bij strijdigheid tussen de inhoud gesloten overeenkomst tussen Janson Bridging en opdrachtgever en deze voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Opdrachtgever verstrekt Janson Bridging informatie over de gewenste maatvoering voor de door Janson te leveren dienst of het door Janson te leveren product. Opdrachtgever verstrekt tevens aan Janson Bridging informatie en voert het meetwerk en de berekeningen uit, tenzij anders wordt overeengekomen. Janson Bridging gaat uit van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
3.3 Janson Bridging behoudt zich het recht voor alle voor de aanbieding gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen, indien opdrachtgever het aanbod niet accepteert.

Artikel 4: De overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
4.2 De overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door een schriftelijke bevestiging door Janson Bridging.
4.3 Indien twee of meerdere opdrachtgevers een opdracht verstrekken aan Janson Bridging, dan zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Janson Bridging tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 5: Adviezen en verstrekte informatie
5.1 Janson Bridging mag bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid van de gegevens die door de opdrachtgever aan Janson Bridging zijn verstrekt.
5.2 Opdrachtgever vrijwaart Janson Bridging voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van, door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, modellen en dergelijke.

Artikel 6: Levertijd / uitvoeringsperiode
6.1 Janson Bridging stelt de levertijd en/of uitvoeringsperiode bij benadering vast.
6.2 Janson Bridging gaat er bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode van uit dat de opdracht uitgevoerd kan worden onder de haar op dat moment bekende omstandigheden.
6.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer overeenstemming is bereikt tussen partijen, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Janson Bridging, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
6.4 Alle kosten die Janson Bridging maakt als gevolg van vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zullen worden vergoed door de opdrachtgever.
6.5 Er bestaat geen recht op schadevergoeding of ontbinding bij overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode.

Artikel 7: Overmacht
7.1 Janson Bridging heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.
7.2 Onder overmacht wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan:
a. de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van Janson Bridging of door Janson Bridging ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen;
b. het weersomstandigheden, aardbevingen, brand, stroomstoring;
c. verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
7.3 Indien de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd, is Janson Bridging niet meer bevoegd tot opschorting. Beide partijen kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
7.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
7.5 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel.

Artikel 8: Omvang van het werk
8.1 Opdrachtgever moet zorgdragen voor het tijdig verkrijgen van alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren. Opdrachtgever is verplicht om Janson Bridging op eerste verzoek een afschrift van de hiervoor genoemde documenten toe te zenden.
8.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen :
a. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
b. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
c. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
d. reis- en verblijfkosten.

Artikel 9: Wijzigingen in het werk
9.1 Er is sprake van meer- of minderwerk als:
a. er een wijziging is in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.
9.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
9.3 Wijzigingen van de overeenkomst of van de voorwaarden van uitvoering kunnen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke overeenstemming worden doorgevoerd.
9.4 Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk aanvulling
9.5 Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Janson Bridging bij de eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van Janson Bridging.

Artikel 10: Prijswijziging
10.1 Janson Bridging mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die intreedt na het sluiten van de overeenkomst doorberekenen aan de opdrachtgever.
10.2 Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel te voldoen bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Janson Bridging haar werkzaamheden kan verrichten op het overeengekomen tijdstip .
11.2 Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal en beschadiging van zaken van Janson Bridging, opdrachtgever en derden, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als (een deel van) het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen;
c. als Janson Bridging schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2 Opdrachtgever vrijwaart Janson Bridging voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 De verplichting tot schadevergoeding van Janson Bridging op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Janson Bridging uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
13.2 Als Janson Bridging geen beroep op de verzekering toekomt is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal (PERCENTAGE INVULLEN )% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW).
13.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade: stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Janson Bridging.
13.4 Janson Bridging is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart Janson Bridging voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Janson Bridging geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor Janson Bridging in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1 Janson Bridging staat in voor een periode van 12 maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering
van de overeengekomen prestatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op een afwijkende garantietermijn zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
14.2 Janson Bridging heeft de keuze om in het geval van een gebrek aan het geleverde dat gebrek te
herstellen of de opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Janson Bridging kiest zelf de wijze en het tijdstip voor het herstel.
14.3 Opdrachtgever moet Janson Bridging altijd in de gelegenheid stellen een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.4 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Janson Bridging heeft voldaan.
14.5 a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

  • normale slijtage;
  • onoordeelkundig gebruik;
  • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  • installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
  • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
  • gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

b. Geen garantie wordt gegeven op:

  • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
  • het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
  • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.6 De leden 2 t/m 5 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op eventuele aanspraken van
opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
14.7 De rechten van de opdrachtgever uit hoofde van dit artikel zijn niet overdraagbaar.

Artikel 15: Klachtplicht
15.1 Opdrachtgever dient binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek of wanneer hij het gebrek
redelijkerwijs had behoren te ontdekken een schriftelijke melding te maken bij de opdrachtgever, bij gebreke waarvan hij geen beroep meer kan doen op een gebrek in de prestatie.
15.2 Opdrachtgever dient klachten over de hoogte van het factuurbedrag binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Janson Bridging in te dienen, op straffe van verval van alle rechten. Bij een betalingstermijn langer dan dertig dagen, moet uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk zijn geklaagd door de opdrachtgever.

Artikel 16: Betaling
16.1 Betaling wordt gedaan op een door Janson Bridging aan te wijzen rekening.
16.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij termijnbetaling :
b. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
16.3 Verrekening van vorderingen op Janson Bridging of opschorting door opdrachtgever is uitgesloten.
16.4 Alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Janson Bridging verschuldigd is of zal zijn is onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de overeengekomen prestatie volledig is uitgevoerd door Janson Bridging indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
16.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn door de opdrachtgever is opdrachtgever direct rente aan
Janson Bridging verschuldigd. De rente bedraagt (PERCENTAGE )% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
16.6 Janson Bridging is bevoegd haar schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan Janson Bridging gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is Janson Bridging bevoegd haar vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan Janson Bridging gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is Janson Bridging bevoegd haar schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.
16.7 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Janson Bridging de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 17: Rechten van intellectuele eigendom
17.1 Janson Bridging behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar
gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
17.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Janson Bridging ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De informatie mag door de opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor de informatie verstrekt is.
17.3 Opdrachtgever moet op eerste verzoek de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen een door Janson Bridging gestelde termijn retourneren.

Artikel 18: Zekerheden

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1 Nederlands recht is van toepassing.
21.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
21.3 Alle geschillen tussen Janson Bridging en opdrachtgever die mochten ontstaan zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

 

Download algemene voorwaarden

Wat kunnen we voor u overbruggen?

Vertel ons uw uitdaging en wij nemen snel contact op om samen de beste oplossing uit te werken voor uw project.

Neem contact op